Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego homeevents.pl – sprzedaż detaliczna

I DEFINICJE

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
„Sklep” – sklep internetowy działający za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem homeevents.pl;
„Sprzedawca” – właściciel Sklepu, Piotr Schwarz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Piotr Schwarz, ul. Siewna 15 lok. 101, 94-250 Łódź, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7272633881, REGON: 363974880.
„Użytkownik” – każdy internauta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto;
„Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, umożliwiające składanie zamówień na towar znajdujący się w Sklepie;
„Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
II POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym założenia Konta, oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.
§ 3

Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronie i podstronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
W związku z powyższym Sprzedawca może zmieniać ceny towarów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z Użytkownikiem.
Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jej granicami.
Prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów nie oddają ich rzeczywistych rozmiarów i mają charakter informacji wizualnej.
§ 4

Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
posiadanie dostępu do sieci Internet;
korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies” (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się tutaj).
posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.
W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.
§ 5

Podmiotem upoważnionym do składania zamówień na towar znajdujący się w Sklepie jest:
Użytkownik, a więc każdy internauta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto, za pośrednictwem którego może składać zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie;
każdy internauta, który składa zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie bez zakładania Konta.

III REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

§ 6

Rejestracja i założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
Konto mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletność poprzez zawarcie małżeństwa.
Każdy Użytkownik może założyć w Sklepie tylko jedno Konto.
Rejestracja i założenie Konta wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
§ 7

Osoba chcąca założyć w Sklepie Konto, wypełnia i wysyła do Sprzedawcy odpowiedni formularz rejestracyjny, znajdujący się na podstronie Sklepu. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu.
W formularzu rejestracyjnym przyszły Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail oraz hasło, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – także numer NIP oraz dane niezbędne do zamieszczenia na fakturze.
Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym.
Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie, niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz złożenie oświadczenia w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną jest dobrowolne i nie jest konieczne do zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu i założenia Konta.
Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy na zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu. Przyjęcie oferty Sprzedawcy powoduje zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu.
Sprzedawca, po zawarciu umowy o korzystanie ze Sklepu, zgodnie z postanowieniami ustępu powyższego, na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyła wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.
Sprzedawca zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi edycję w Koncie informacji, których podanie jest niezbędne do rejestracji w Sklepie. Za pośrednictwem Konta możliwa jest również zmiana hasła do Konta.
§ 8

Umowa o korzystanie ze Sklepu zawarta jest na czas nieokreślony.
§ 9

Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o korzystanie ze Sklepu w przypadku:
zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu;
zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia działalności gospodarczej;
zmiany przez Sprzedawcę przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej;
Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Użytkownika podany na Koncie.
§ 10

Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie ze Sklepu w każdej chwili.
Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie lub mailowo na adres e-mail: biuro@homeevents.pl 
Konto zostanie usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia przez Sprzedawcę.
Użytkownik może również wypowiedzieć umowę o korzystanie ze Sklepu poprzez dokonanie czynności niezbędnych do usunięcia Konta i kliknięcie w opcję „Usuń Konto” znajdującą się na Koncie.
§ 11

Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o korzystanie ze Sklepu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.homeevents.pl/formularz_odstapienia.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu oraz Konta można składać mailowo na adres: biuro@homeevents.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.
IV ZŁOŻENIE I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

§ 12

Przedmiotem zamówień składanych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta oraz składanych przez podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b, mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach.
Użytkownik oraz podmiot, o którym mowa w § 5 lit., b mogą składać zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie za pośrednictwem Konta przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
§ 13

W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Konta, Użytkownik wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach. Po dokonaniu wyboru towaru, Użytkownik poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj Do Koszyka” zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. Będąc zalogowanym na Koncie, Użytkownik może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz dodawać lub usuwać z koszyka wybrany towar. Po podjęciu decyzji o założeniu zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu płatności za towar oraz wyboru sposobu dostawy zakupionego towaru. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przez Użytkownika na opcję „Kupuję i płacę”.
Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Konta, na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia Sprzedawca bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia przesłania potwierdzenia złożenia zamówienia, wyśle na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą przesłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
§ 14

Podmiot, który składa zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie bez zakładania Konta, wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach. Po dokonaniu wyboru towaru, podmiot ten poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj Do Koszyka” zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. Po podjęciu decyzji o założeniu zamówienia, podmiot składający zamówienie bez zakładania Konta wypełnia formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej Sklepu a następnie, w celu przesłania zamówienia, wybiera przycisk „kupuję i płacę” i podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia.
Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej podmiotu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni od przesłania potwierdzenia złożenia zamówienia, wyśle na adres poczty elektronicznej podmiotu, o którym mowa w ust. 1, wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą przesłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a podmiotem, o którym mowa w ust. 1.
V PŁATNOŚCI I CENA

§ 15

Sklep przewiduje następujące formy płatności za towar, do wyboru przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Konta:
płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Piotr Schwarz, o numerze: 57 1870 1045 2078 1275 1057 0001;
płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu dotpay.pl obsługiwanego przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 296790, NIP: 6342661860 kapitał zakładowy w wysokości: 4.000.000,00 zł w całości opłacony;
płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal.com obsługiwanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L- 2449 Luksembourg, zarejestrowaną w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349, dysponującą ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 luksemburskiej ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami) podlegającą nadzorowi luksemburskiego organu kontrolnego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego);
za pobraniem.
Wraz z towarem Sprzedawca przesyła dokument sprzedaży.
Dokumentem sprzedaży jest paragon albo faktura, wedle wyboru Użytkownika lub podmiotu, o którym mowa w § 5 lit. b.
Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia i dodawane są do ceny towaru.
Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika (lub podmiotu, o którym mowa w § 5 lit. b), będącego Konsumentem, woli związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z ich podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.
W przypadku wybrania przez Użytkownika (lub podmiotu, o którym mowa w § 5 lit. b) sposobu płatności wiążącego się z dodatkowymi kosztami obsługi (np. opłata za przelew bankowy, opłata za płatność elektroniczną), Użytkownik obowiązany będzie ponieść te koszty we własnym zakresie, zgodnie z tabelą opłat i prowizji podmiotu obsługującego płatność Użytkownika.
V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 16

Realizacja zamówienia następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej (InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Siódemka S. A z siedzibą w Warszawie), DPD, na adres wskazany w zamówieniu składanym przez Użytkownika lub przez podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b.
Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 30 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że w opisie zamawianego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia, podany w ustępie poprzedzającym, należy liczyć następująco:
w przypadku wyboru przez Użytkownika (lub przez podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b) sposobu płatności przelewem albo płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
w przypadku wyboru przez Użytkownika (lub przez podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b) sposobu płatności za pobraniem – od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie, Użytkownik (lub podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b) zostanie niezwłocznie poinformowany na adres poczty elektronicznej o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia (nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia). W takim przypadku Użytkownik (lub podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b) będący Konsumentem, może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w § 17 ust. 1.
VI ZWROTY I REKLAMACJE

§ 17

Jeżeli Użytkownik (lub podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b) jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 5 i ust. 9 poniżej.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.homeevents.pl/formularz_odstapienia.pdf , jednak nie jest to obowiązkowe.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Adres do nadawania przesyłek zwrotnych będzie podany klientowi po poinformowaniu sprzedającego o fakcie dokonywania zwrotu.
Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru.
Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
§ 18

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Użytkownikowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych.
Reklamacje mogą być przesyłane na adres podany w zakładce Kontakt lub mailowo na adres: Łódź, 94-327, Maratońska 57a.
Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się podanie w reklamacji następujących informacji: imienia i nazwiska kupującego, adresu do korespondencji, adresu e-mail, rodzaju reklamowanego towaru, daty zakupu towaru, opisu wady, daty spostrzeżenia wady towaru, preferowanego sposobu powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji, żądania składającego reklamację oraz zaleca się przesłanie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru u Sprzedawcy.
Wraz ze składaną reklamacją zaleca się przesłanie reklamowanego towaru na adres podany przez Sprzedającego – adres ten zostanie przekazany kupującemu po złożeniu reklamacji. Nieprzesłanie towaru może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji.
Sprzedawca zaleca, aby Konsument obejrzał przesyłkę zawierającą zamówiony towar bezpośrednio po jej doręczeniu w obecności kuriera, przed podpisaniem potwierdzenia odbioru przesyłki, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru i jego opakowania. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru lub jego opakowania, Sprzedawca zaleca, aby Konsument zwrócił się do kuriera z żądaniem sporządzenia protokołu i aby protokół podpisał. Sprzedawca zaleca, aby Konsument w szczególności nie odbierał od kuriera takiej przesyłki zawierającej uszkodzony mechanicznie towar lub jego opakowanie, lecz poinformował niezwłocznie o tym fakcie Sprzedawcę telefonicznie lub mailowo.
Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
VII DANE OSOBOWE

§ 19

Użytkownik chcący założyć Konto, w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), podanych w formularzu rejestracyjnym wyłącznie w celu realizacji umowy o korzystanie ze Sklepu oraz w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży towarów w oparciu o składane przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, w tym na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym lub handlowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności:
prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania;
prawo do informacji o przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy;
prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.
Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w rubrykach zaznaczonych gwiazdką w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi założenie Konta i tym samym uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.
Możliwe jest dokonanie zakupu bez rejestracji w sklepie. Wówczas dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji umowy sprzedaży. Dane takie będą przetwarzane przez okres realizacji usług posprzedażowych (np. gwarancji, reklamacji).
§ 20

Administratorem danych osobowych jest Piotr Schwarz, ul. Siewna 15 lok 101, 94-250 Łódź, NIP 7272633881
Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży a także realizacji obowiązków posprzedażowych. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub niezbędność danych dla wykonania umowy na rzecz Klienta.
Dane mogą być udostępniane: Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, nazwa.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, InPost Sp. w o. o., DPD Polska sp. z o. o., Allegro Sp. z o. o., w celu prawidłowej realizacji umowy oraz dalszych usług związanych z realizacją zamówienia.
Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w celach fiskalnych, wynikających z przepisów podatkowych, do 5 lat.
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. (w szczególności historii transakcji)
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (fakturowanie) lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy a także realizacja obowiązków fiskalnych.

VIII ZASTRZEŻENIA PRAWNE

§ 21

Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy towarów w Sklepie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o korzystanie ze Sklepu i umowy sprzedaży Użytkownik (oraz podmiot wskazany w § 5 lit. b) może kontaktować się ze Sprzedawcą:
emailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres: biuro@homeevents.pl .
telefonicznie pod numerem telefonu: 796893961
We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o korzystanie ze Sklepu i umowy sprzedaży Sprzedawca będzie się kontaktować z Uzytkownikiem (lub podmiotem wskazanym w § 5 lit. b) emailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika (lub podmiot wskazany w § 5 lit. b), a ponadto telefonicznie, w przypadku podania przez Użytkownika (lub podmiot wskazany w § 5 lit. b) numeru telefonu.
§ 23

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę w drodze zamieszonej na stronie internetowej Sklepu nowej jego wersji. W takiej sytuacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika Sprzedawca prześle oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień Regulaminu wraz z treścią postanowień zmienianych. Okres wypowiedzenia dotychczasowych postanowień Regulaminu wynosi 30 dni od dnia przesłania wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z upływem okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie są skuteczne w stosunku do zamówień składanych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie – do takich zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
Użytkownicy (oraz podmioty wskazane w § 5 lit. b), będący Konsumentami, mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich, przy czym zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić zarówno Konsument, jak i Sprzedawca. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej i rozpatrują spory o prawa majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł, za wyjątkiem Sądu Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2020

0
Menu